برچسب : انجمن سنگ اهن ایران
رییس انجمن سنگ آهن ایران:

مطالبات از کسب و کارها باشد

26 فروردین 1398 - 20:30
می متالز - رییس انجمن سنگ اهن ایران معتقد است باید مطالبات از کسب و کارها به صورت غیر مستقیم دریافت شود.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما