انتشارات
قراضه و بازیافت

آهنگان

اولین نشریه اختصاصی آهن قراضه و ضایعات فولادی

صاحب امتیاز: وب سایت www.ironscrap.ir

مدیر مسوول: محمد میرزایی

سردبیر: سید تقی مرتضویان

مدیر اجرایی: یاسین همتی

ایمیل : t.mortazavian@gmail.com

تلفن همراه:  09128143272


قراضه   بازیافت  
آخرین اخبار
 
 
آخرین رویدادها
همکاران ما